ข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน 2563 [PDF]

เนื้อหาข้อสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน 2563

ข้อสอบกรมการจัดหางาน เป็นชนิดปรนัย (ข้อกา)

 

ดาวน์โหลดข้อสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน


 

แนวทางข้อสอบกรมการจัดหางาน 2563

แนวทางการออกข้อสอบรับเข้าทำงาน จะเป็นแนวทางเดียวกันกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติในอนาคต

โดยกรมการจัดหางาน ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ มีลักษระงานดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตัน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานและด้านการประกันสังคม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้


๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน สถานการณ์ด้านแรงงาน และด้านการประกันสังคม เพื่อประกอบการจัดทำแผน และโครงการต่าง ๆ อันเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
(๒) ตรวจแรงงาน พิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ระงับข้อขัดแย้ง ไกลเกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
(๓) ควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการจัดหางานและการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและแรงงานและผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
(๕) ส่งเสริมการจ้างงาน การมีงานทำ หลักประกันการทำงาน สวัสดิการแรงงานและพัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน และค้นการประกันสังคม เพื่อให้แรงงานมีงานทำและมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง


๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด


๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้ภายในและภายนอกที่มงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


๓.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องตันแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานค้นแรงาน เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการแผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารผยแพรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานค้นแรงงานและด้านการประกันสังคม

Published on: 1/26/20, 3:21 AM